XXI Sesja Rady Powiatu

W dniu 28 czerwca 2012 r. odbyła się ostatnia przed wakacjami Sesja Rady Powiatu. Program był bardzo napięty i obejmował m. in. udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu oraz przyjęcie 17 innych uchwał. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Hardt.
Na początku Starosta Marek Wieżbicki prezentował wnioski z poprzedniej sesji i z komisji.
 • Na wniosek radnego Jerzego Kopcia, przy okresowych oględzinach stanu dróg powiatowych, zwracana będzie uwaga na ustawiane w pasie drogowym, nieraz nielegalnie, bannery i reklamy.
 • Poprawiono stan nawierzchni ul. Skokowskiego w Jaktorowie. Dodatkowo w uzgodnieniach dla firmy opracowującej przebudowę trasy kolejowej podano warunki, że odcinek tej drogi od skrzyżowania – 150 m w kierunku Baranowa ma także zostać przebudowany. Problem ten zgłaszał radny Zbigniew Reluga.
 • Radny Jerzy Terlikowski zwrócił uwagę na częste niesygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo mieszkańców Milanówka na wiadukcie. Starosta zwrócił uwagę, że kompleksowe rozwiązanie tego problemu będzie możliwe dopiero po zamontowaniu w tym miejscu kamer monitoringu.
 • Po ostatniej komisji promocji wystosowano pismo do Wójta Żabiej Woli – Haliny Wawruch w celu wspólnej organizacji obchodów 100-lecia śmierci Józefa Chełmońskiego. Starosta zaznaczył również, że władze Powiatu analizują przystąpienie do Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego.
 • W trakcie komisji promocji radny Jerzy Terlikowski przedstawił wiele uwag dotyczących oznakowania dróg – potrzeba jednak więcej czasu, by zrealizować wspominane kwestie – twierdził Starosta.
Pierwsza podjęta na sesji uchwała zatwierdzała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2011 r. Następnie Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego. Absolutorium udzielone zostało przy jednym głosie wstrzymującym się. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: Zarząd Powiatu Grodziskiego otrzymał absolutorium!

Po udzieleniu absolutorium przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, po której radni przeszli do kolejnych uchwał dotyczących:
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
  Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 205 375 250,99 zł.
  Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. zamykają się następującymi kwotami:
  • Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi: 87 060 455,16 zł
  • Koszty działalności operacyjnej: 92 556 453,01 zł
  • Pozostałe przychody operacyjne: 2 776 043,33 zł
  • Pozostałe koszty operacyjne: 1 057 948,60 zł
  • Przychody finansowe: 118 703,10 zł
  • Koszty finansowe: 546 112,52 zł
  • Strata brutto z działalności gospodarczej: 4 205 322,54 zł
  • Strata netto 4 205 322,54zł
  Po wyłączeniu kosztu amortyzacji w wysokości 6 682 681, 23 zł zysk roku 2011 wynosi 2 477 358, 69 zł.
  Komisja budżetu i finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Przez radnych zostało przyjęte jednogłośnie.
 • Nadania nowego statutu dla Szpitala Zachodniego. Wynika to z potrzeby dostosowania jego brzmienia do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej m.in. poprzez wyodrębnienie w jego strukturze dwóch przedsiębiorstw odpowiadających rodzajowi prowadzonej przez szpital działalności leczniczej: Szpital Zachodni – leczenie stacjonarne i Szpital Zachodni – leczenie ambulatoryjne – dodatkowo wprowadzono do tekstu statutu poprawki kosmetyczne.
  Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała wniosek. Uchwałę podęto przy jednym głosie przeciw.
 • Zmiany uchwały nr 33/V/11 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Zachodnim. Zmiana ta jest związana ze śmiercią pana Ryszarda Szymańczaka, który reprezentował Gminę Baranów. Rada Gminy Baranów desygnowała na to stanowisko panią Stanisławę Zofię Wit .
 • Przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”. Program ten adresowany jest do indywidualnych osób niepełnosprawnych, a zadania programu wykonywane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających pomoc beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
  Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, która została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
 • Likwidacji szkół, która związana jest ze zmianami w ustawie o systemie oświaty. Przepisy te przewidują zaprzestanie naboru do likwidowanych szkół. Obecnie szkoły te nie posiadają uczniów, ani słuchaczy. Zlikwidowane zostały następujące szkoły:
  • Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych i Technikum Uzupełniające dla młodzieży z siedzibą przy ul. Kilińskiego 8c w Grodzisku Mazowieckim.
  • Liceum Profilowane dla młodzieży i Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych przy ul. Piasta 14 w Milanówku.
  • Liceum Profilowane dla młodzieży z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Grodzisku Mazowieckim.
  • Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla młodzieży, Technikum Uzupełniające dla młodzieży i Technikum Ekonomiczne dla dorosłych przy ul. Wójtowskiej 3 w Milanówku.
  Komisja polityki społecznej wszystkie projekty uchwał dotyczące likwidacji zaopiniowała pozytywnie. Uchwały zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.
 • Przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Gen. J. Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3, w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3-letnim cyklu kształcenia oraz 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalistycznych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego 21, w Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną o 3-letnim cyklu kształcenia.
 • Przepisy ustawy o systemie oświaty przewidują przekształcenie szkół zawodowych o cyklu szkolenia 2-letnim w szkoły o cyklu kształcenia 3-letnim. Uczniowie drugich klas kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
 • W związku ze zmianami w strukturze szkolnictwa, radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci Publicznych Szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego. Z planem tym można zapoznać się tutaj
 • Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zbycia części (20m2) nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żwirki i Wigury – PGE Dystrybucja planuje tam postawienie kontenerowej stacji transformatorowej.
 • W związku z upływem 3-letniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, rada delegowała do udziału w jej pracach Aleksandra Krzemińskiego i Jerzego Kopcia.
 • Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 14/III/10. Przepisy umożliwiały otwarcie dla jednostek oświatowych wydzielonego rachunku dochodów. Realizacja budżetu za rok 2011 i sprawozdanie budżetowe wykazały jednak nieuzasadnione prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Maz. Uchwała ta stanowi odzwierciedlenie rzeczywistego stanu gospodarki finansowej CKP
 • Na koniec sesji radni przystąpili do głosowania nad zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 i zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
  Zmniejszono dochody o kwotę 489 626,00 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 127 751,00 zł.
Pomimo bogatego programu, obejmującego głosowanie nad sprawozdaniem finansowym, absolutorium dla Zarządu, przedstawieniem wszystkich uchwał wraz z uzasadnieniem, krótkiego sprawozdania pani Lidii Abramczyk i 5 minutowej przerwy, radnym udało się przegłosować wszystkie uchwały w godzinę i dwadzieścia minut. W dużej mierze wpływ na to miały burzliwe i kompleksowe dyskusje na temat projektów uchwał na komisjach, ale także sami radni, którzy zajęli się merytoryczną pracą, oszczędzając zbędnej dyskusji. Szkoda, że radni z gmin naszego Powiatu czasami nie przyjdą na sesję Powiatu, by zobaczyć, jak wygląda spokojna dyskusja na poziomie.

Na koniec sesji Starosta przedstawił informacje o pracach Zarządu Powiatu Grodziskiego.

Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:

Aleksander Krzemiński prosił o możliwość remontu drogi Kaski–Seroki . Droga ta była utwardzana destruktem, jednak jej obecny stan jest bardzo zły. Zwracał się także z zapytaniem o możliwość remontu drogi w Kaskach od kościoła do granicy z powiatem sochaczewskim. Odbywa się tam zwłaszcza w porze porannej wzmożony ruch, a droga jest w bardzo złym stanie.
Radni Andrzej Olizarowicz i Jerzy Kopeć zwrócili się w sprawie możliwości utwardzenia drogi Milanówek – Opypy. Radny Jerzy Terlikowski prosił przynajmniej o wyrównanie tej drogi do czasu jej przebudowy.
Jerzy Kopeć zasygnalizował konieczność przystąpienia do prac nad przygotowaniem ścieżki rowerowej pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Książenicami.

W punkcie związanym ze sprawami różnymi i wolnymi wnioskami Radny Andrzej Olizarowicz zaznaczył w nawiązaniu do ostatniego wyjazdu delegacji Rady Powiatu do Nowego Rozdołu, że Caritas Archidiecezji warszawskiej zafundował dla 50 dzieci z tamtego rejonu kolonie w Zakopanem.
Jerzy Kopeć złożył dwa wnioski: Pierwszy dotyczył wpływu zwiększenia pensum nauczycieli specjalistów na poziom opieki nad osobami niepełnosprawnymi, którymi ci specjaliści się zajmują. Drugi wniosek dotyczył możliwości zakupu jednego z wagonów WKD, sprzedawanych obecnie po cenie złomu i ustawieniem go np. w Parku przy Stawisku. Zaznaczał, że twórcy EKD, Lilpopowie, byli teściami Iwaszkiewicza. Często tą kolejką podróżowali Iwaszkiewicz, Tuwim, Dąbrowska i wielu sławnych artystów – zaznaczał. O sprzedaży wagoników przez WKD informowaliśmy tutaj: Kup dziecku kolejkę na urodziny!
 
Sesji przysłuchiwał się
Kamil Kubacki
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: