XIX Sesja Rady Powiatu Grodziskiego.

26 kwietnia 2012 odbyła się XIX Sesja Rady powiatu grodziskiego. Program sesji nie był bardzo napięty, ale kilka z poruszanych tematów wywołało wiele emocji i to zarówno wśród radnych jak i przybyłych mieszkańców.

Sesję prowadził Przewodniczący Rady powiatu grodziskiego Wojciech Hardt. Pierwszym z ważnych punktów była informacja Zarządu dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. W opracowaniu tym wyszczególniono:
 • dane o sytuacji demograficznej i społecznej w powiecie,
 • korzystających z pomocy społecznej,
 • informacje o usługach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat,
 • kadrach Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej,
 • kosztach,
 • środkach finansowych na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej,
 • instytucjach pomocy społecznej,
 • organizacjach pozarządowych działających w w tym obszarze.
Pełna treść raportu dostępna jest do pobrania tutaj: Oceny zasobów pomocy społecznej powiatu grodziskiego

Kolejnym punktem obrad było uchwalenie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Grodziskim na lata 2012-2014. Z uzasadnienia uchwały możemy dowiedzieć się, że poprzez rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracy z rodziną zastępczą, program przewiduje zapewnienie każdemu dziecku prawa do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowania. Zakłada się, że realizacja programu umożliwi w kilkuletniej perspektywie ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, co w konsekwencji ma doprowadzić do minimalizacji występowania zjawiska sieroctwa społecznego.

Nastepny punkt programu wzbudził największe emocje. Dotyczył ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42. Ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat grodziski. W chwili obecnej zatrudnieni na tych stanowiskach mają obowiązek przepracować 20 godzin tygodniowo. Uchwała przewidywała zwiększenie tygodniowego pensum do 28 godzin.
Radny Jerzy Kopeć pytał jak to się przełoży na jakość pracy nauczycieli, którzy za te same pieniądze będą pracowali dłużej. Wyraził obawę, że najlepsi mogą odejść do innych placówek, np. w Warszawie.
Proponowana ilość godzin wzbudziła także niezadowolenie obecnych na sesji logopedów i psychologów. Niezadowolenie wywołał również fakt, że uchwałę konsultowano jedynie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, a nie z branżowymi związkami zawodowymi zrzeszającymi specjalistów, których ta uchwała dotyczy.
W odpowiedzi na pytania z sali dotyczące rozwiązań przyjętych przez inne samorządy, Wicestarosta Sławomir Kamiński poinformował, że logopedzi i psycholodzy najwięcej pracują w Częstochowie miedzy 30-35 godzin, w Krakowie 24-25 godzin, w Legionowie 26. Dzień wcześniej na XX Sesji Rady Miasta w Grodzisku Mazowieckim uchwalono, że pensum w szkołach gminnych wynosić będzie 24 godziny
Pani Grażyna Węgrzynowska, psycholog z Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego, dociekała dlaczego Starosta podaje tak odległe przykłady, a nie dowiedział się jak kwestia ta wygląda w Pruszkowie czy Ursusie. W odpowiedzi Wicestarosta Kamiński stwierdził, że na razie w powiecie pruszkowskim nie ustalono tych godzin, ale wszystkie samorządy przymierzają się do zmian.
W związku z ożywioną dyskusją, także wśród radnych, zarządzono przerwę. Po przerwie zgłoszono poprawkę zmieniającą ilość godzin z 28 do 25. Radny Zbigniew Reluga w imieniu klubu radnych zgłosił wniosek by ilość godzin wynosiła 24. Niestety wniosek ten uzyskał tylko 6 głosów poparcia i został odrzucony.
Finalnie uchwała z 25 godzinami pensum została przyjęta większością głosów przy jednym głosie Radnego Jerzego Kopcia przeciw i pięciu wstrzymujących się.
Przy okazji dyskusji okazało się, że większość specjalistów pracuje na materiałach i pomocach kupionych za własne pieniądze. Warto by przyjrzano się temu problemowi bardziej szczegółowo, po to by nauczyciele nie musieli kupować pomocy z własnych pieniędzy.

Kolejny punkt obrad dotyczył zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji drogowych w 2012 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwała przewiduje zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 500 000 zł z przeznaczeniem kwoty 2 700 000 zł na realizację inwestycji drogowych i 7 800 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W dalszej części sesji procedowano nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2013 i w uchwale budżetowej na 2012 rok. Dochody Powiatu zwiększone zostały o kwotę 629 032 zł, wydatki o kwotę 993 747 zł. Po stronie dochodów największe zmiany dotyczą:
 • zwiększenia dochodów o 962 326 zł w związku wzrostem dotacji oświatowej,
 • zwiększenia dochodów o 850 000 zł w związku z dotacją na realizację przebudowy ul. Chełmońskiego,
 • zmniejszenia dochodów o 1 000 000 zł w związku ze zmianą prognozy wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych,
 • zmniejszenia dochodów o 278 715 zł w związku z zmniejszeniem dotacji na przebudowę drogi powiatowej 1515 Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka.
Po stronie wydatków największe zmiany dotyczą:
 • zwiększenia wydatków o 850 000 zł w związku realizację przebudowy ul. Chełmońskiego,
 • zwiększenie wydatków o 500 000 zł na remonty dróg powiatowych,
 • zwiększenie wydatków o 290 000 zł na wynagrodzenia oraz na podwyższoną składkę rentową i wypadkową,
 • zmniejszenia wydatków o 500 000 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do remontu dróg powiatowych,
 • zmniejszenia wydatków o 278 715 zł na przebudowę drogi powiatowej 1515 Kopiska-Jaktorów-Maruna-Makówka
W wyniku zmian deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 363 815zł. Zmiany w prognozie i budżecie zostały przyjęte jednogłośnie

Na koniec sesji Starosta przedstawił informacje Zarządu o pracach w okresie między sesjami i wykonaniu uchwał Rady Powiatu.
 
Sesji przysłuchiwał się
Kamil Kubacki
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: