Wieści z XVII Rady Powiatu

W dniu 14 lutego, jak zwykle w ostatni czwartek miesiąca, odbyła się kolejna, XVII Sesja Rady Powiatu Grodziskiego.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego - Wojciech Hardt Sesja rozpoczęła się od sprawozdania Komendanta Komendy Policji Powiatowej w Grodzisku oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z działalności za 2011 rok.
Po sprawozdaniach radni zajęli się wieloma uchwałami w sprawie zmian w szkolnictwie średnim naszego powiatu, które podlega Starostwu Powiatowemu. Z liczby przedstawionych uchwał wydawało się, że w naszym powiecie zanosi się na rewolucję oświatową. Okazało się, że nie o rewolucję w oświacie chodzi, ale o uporządkowanie stanu oświaty w powiecie. Potrzeby zmian w oświacie wynikają z faktu zmiany przepisów na szczeblu ogólnopolskim. Nowa ustawa o szkolnictwie umożliwia, aby na szczeblu powiatowym od 1 września 2012 r. pozostały tylko 4 typy szkół:

  • 3-letnie szkoły zawodowe
  • 3-letnie licea ogólnokształcące
  • 4- letnie technika
  • 2-letnie szkoły policealne

Tym samym wszystkie inne typy szkół musiałyby być przeprofilowane tak, jak szkoły zawodowe z 2-letnich na 3-letnie lub zlikwidowane tak jak licea profilowane, szkoły uzupełniające i inne. Zmiany dotyczyły wszystkich zespołów szkół w powiecie, podległych Starostwu.
O zmianach wiedziano już wcześniej, a tym samym nie było zaskoczenia i niektóre typy szkół już od dawna nie prowadziły nowych naborów. Podjęte uchwały usankcjonowały jedynie stan rzeczy, jaki istnieje od pewnego czasu i nie wzbudziły emocji. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie. Dla porządku w oddzielnym załączniku p.t. „Zawiadomienie o sesji” umieszczamy zestawienie wszystkich uchwał podjętych na Sesji Rady Powiatu.
Przed rozpoczęciem obrad, radnym dostarczono projekt uchwały, który został wprowadzony do porządku obrad Sesji i dotyczył przystąpienia powiatu do realizacji zadania pod nazwą "Poszerzyć Krąg", w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki", który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Kolejne dwa punkty obrad Rady dotyczyły zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2012-2023 i zmiany budżetu Powiatu na 2012 r. Radni jednogłośnie przyjęli zmiany i korekty dostosowujące plan i budżet do bieżących potrzeb realizowanych wydatków i dochodów, a także planowanych inwestycji.
W kolejnym punkcie radni – przedstawiciele powiatu złożyli informacje ze swojej pracy w: Radzie Społecznej Szpitala Zachodniego, Radzie Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia.
Starosta Grodziski poinformował radnych o pracy Zarządu w okresie pomiędzy Sesjami i o realizacji ostatnio podjętych uchwał.
W punkcie Sprawy Różne i wolne wnioski radni nawiązali do zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, o których mówili na Sesji Komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Radni wskazali na konieczność usuwania krzaków ograniczających widoczność na łukach i skrzyżowaniach w ciągu dróg powiatowych w gminie Baranów i o niesprawnej sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejki WKD przy ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku.
Około godziny 20.30 przewodniczący zamknął obrady XVII Sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: