Z sesji Rady Powiatu

22 lutego 2007 r. odbyła się sesja Rady Powiatu. Ważnymi jej punktami były m.in. głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Powiatu i powołaniem piątego członka Zarządu Rady Powiatu.

Druga w tym roku sesja Rady Powiatu rozpoczęła się uroczystym pożegnaniem Stanisława Szuflińskiego - dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Maz. Rada Powiatu podziękowała dyrektorowi za 18 lat pracy, w szczególności za „kreatywną postawę wytrawnego organizatora, pedagoga i wychowawcy”. Nowym dyrektorem w wyniku konkursu została wybrana Aleksandra Sawicka.

Pani Sekretarz zgłosiła wniosek o rozpatrzenie uchwały dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym (podział środków). Uchwałę analizowała Komisja Polityki Społecznej wnioskująca o rozpatrzenie tej ustawy. Wniosek został uwzględniony w planie obrad sesji. Radni przyjęli poprzez głosowania porządek obrad.
Starosta – Marek Wieżbicki przedstawił wnioski z poprzedniej sesji Rady Powiatu:
- pytanie wice przewodniczącego Rady Powiatu - Zbigniewa Relugi o zgodność z przepisami faktu zatrudnienia w Starostwie małżonków – Państwa Składanek. Starosta wyjaśnił, że wg przepisów fakt ten nie stanowi żadnej nieprawidłowości,
- wystąpienie do trzech sąsiednich powiatów w sprawie poparcia dla oddziału SOR. W dniu obrad sesji w Szpitalu Zachodnim wizytę złożył Prezes NFZ – Andrzej Sośnierz w sprawie funkcjonowania oddziału,
- interwencja w Powicie Pruszkowskim - przypomnienie o naprawie drogi powiatowej będącej przedłużeniem drogi Powiatu Grodziskiego,
- naprawa dróg w Milanówku – ul. Kazimierzowskiej i ul. Jasnej.

Przedstawiono wnioski w sprawach zgłoszonych po styczniowej sesji Rady Powiatu:
- Komisja Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich - wniosek o możliwości dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska budowy oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli. Zarząd Powiatu rozważa przyznanie środków.
- Komisja Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej - wniosek o przesunięcie przystanku autobusowego w Kadach i odwodnienia łuku tejże drogi,
- Zbigniew Reluga - wniosek o odwodnienie ul. Broniewskiego w Jaktorowie. Pismo w tej sprawie trafiło do Wojewódzkiego Zarządu Dróg,
- Komisja Polityki Społecznej - wniosek dotyczący analizy dostępności szkół podlegających Starostwu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Najważniejszymi punktami sesji Rady Powiatu były dwa głosowania:
- nad odwołaniem Sławomira Kamińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu, co ustawowo następuje na wniosek przynajmniej ¼ składu Rady Powiatu,
- nad powołaniem Krzysztofa Sankiewicza na piątego członka Zarządu Powiatu Grodziskiego.

Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu wywołał spore poruszenie wśród radnych. Jerzy Borzewski stwierdził, że „nie było takiej sytuacji, żeby po dwóch sesjach został odwołany ktokolwiek z Rady”. Radny PiS – Zbigniew Kajak zarzucał Przewodniczącemu m. in. przyzwolenie na powołanie piątego członka Zarządu Powiatu bez odwołania się do decyzji Komisji Statutowej. Według radnego PiS zgłoszenie piątego członka Zarządu „zostało wprowadzone na siłę”. Ponadto Zbigniew Kajak zauważył, że choć „opozycja jest niewiele mniejsza niż opcja rządząca w Radzie, to przy wyborze przewodniczących komisji układ pozostał taki, że nie dopuszczono nikogo z opozycji do przewodniczenia w komisji. Porozumienie Ziemia Grodziska i PO przyjęło zasadę, że bierze wszystko.” Radni opozycji wyraźnie nie są zadowoleni z układu, który obecnie funkcjonuje w Radzie Powiatu.
Przed głosowaniem nad odwołaniem Sławomira Kamińskeigo z w/w funkcji duże emocje wśród radnych wywołało uzgodnienie warunków głosowania. Szczególnie radnym z PiS zależało na zapewnieniu pełnej tajności głosowania. Rozgorzała dyskusja (niekoniecznie merytoryczna) nad techniczną stroną zapewnienia tajności głosowania – ustawieniem urny. Ostatecznie głosowanie odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad tajności. Nad głosowaniem czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Olga Reyzz Rubini, Wojciech Hard i Andrzej Olizarowicz.Wynik głosowania był pomyślny dla Sławomira Kamińskiego, który zebrał gratulacje od przychylnych mu radnych. Za jego odwołaniem było 7 radnych, przeciw głosowało 10, 1 wstrzymał się od głosu i oddano 1 nieważny głos.

Starosta Marek Wieżbicki zgłosił kandydaturę Krzysztofa Sankiewicza (PO) - wice dyrektora szpitala powiatowego w Pruszkowie na piątego członka Zarządu Powiatu Grodziskiego. Kandydat uzasadniał ubieganie się o funkcję członka Zarządu. Nad głosowaniem czuwała ta sama komisja skrutacyjna.
W drugim głosowaniu oddano 9 głosów za powołaniem Krzysztofa Sankiewicza na członka Zarządu Rady Powiatu, 7 głosów było przeciw, 1 radny wstrzymał się, 1 głos był nieważny i 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. Dotychczasowy Zarząd w składzie: Marek Wieżbicki, Andrzej Składanek, Zofia Owczarek i Krzysztof Filipiak został poszerzony o osobę Krzysztofa Sankiewicza. Mamy nadzieję, że powołanie do składu Zarządu Powiatu lekarza z wieloletnią praktyką wpłynie na usprawnienie jego działania, szczególnie w zakresie nadzoru nad Szpitalem Zachodnim.

W toku Sesji wybrano także przedstawiciela Rady powiatu ds. osób niepełnosprawnych, którą dotychczas pełnił Andrzej Olizarowicz. Wojciech Hardt – przewodniczący Komisji Polityki Społecznej zgłosił kandydaturę radnej Marii Gałeckiej Wolskiej, która wyraziła zgodę i została wybrana większością głosów.
Przegłosowano też zmianę uchwały dotyczącej powołania Rady Muzeum, która działa przy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Głosowano na zmianą jej członków i do Rady Muzeum powołano Andrzeja Stogę i Kazimierza Głowackiego.
Przegłosowano także wniosek dotyczący finansowania wyposażenia Szpitala Zach. w środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz materiały zużywalne, uchwalony większością głosów.
Przewodniczący poinformował, że na balu Wójta w Jaktorowie odbyła się aukcja obrazów malowanych przez dzieci, której dochód – 19 600 zł jest przeznaczony na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin ubogich gminy Jaktorów.

W punkcie obrad sesji przewidującym interpelacje i zapytania poruszono sprawy:        
- realizacji ustawowego zapisu o mundurkach szkolnych (pytanie o rozwiązanie problemu w szkołach nadzorowanych przez Powiat),
- referendum ZNP dotyczące akcji strajkowej (pytanie o wynik referendum w Grodzisku Maz.),
- wskazania działki pod budowę nowej siedziby Urzędu Skarbowego (Starosta poinformował, że działka do sprzedaży została wskazana w ubiegłym roku przy ul. Dalekiej, problem polega jednak na tym, że Naczelnik US chciałby otrzymać działkę za darmo, na co nie może zgodzić się Starostwo),
- jednakowej dostępności czasu antenowego w Radiu Bogoria dla wszystkich radnych powiatu (pytanie Zbigniewa Relugi; wg Starosty wszyscy radni mają jednakową możliwość wystąpienia na antenie Radia Bogoria).

Opracowała Elżbieta Tryburcy

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Z sesji Rady Powiatu


To może Cię zainteresować: